Saman & Compiet Financiële Diensten B.V.

Nieuwste berichten in onze App

 
Bouwt u pensioen op bij het ABP of heeft u veel ‘kleine’ pensioenen? Let dan goed op!
Nu de feestdagen weer langzaam achter de horizon verdwijnen als we terugkijken blijkt dat de invoering van een tweetal regelingen is uitgesteld. Door de late communicatie en onduidelijkheden is besloten de beoogde veranderingen in de mogelijkheden voor waardeoverdracht van een klein pensioen (voor 2018 begrensd tot € 474,11) uit te stellen. De nieuwe ingangsdatum wordt nader bepaald op april of juli 2018, dit vooruitlopend op invoering van de nieuwe ‘Wet Waardeoverdracht klein pensioen” per 1 januari 2019.
 
Daarnaast heeft het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, afschaffing voor de compensatie van afschaffing van het ANW-pensioen uitgesteld.
 
In het verleden kregen nabestaanden en wezen ook een pensioenuitkering als degene die pensioen opbouwt kwam te overlijden. Deze regeling heeft het ABP in 2017 afgeschaft. Vanwege de ingrijpende gevolgen is er een compensatieregeling om mensen de tijd te geven zelf een ANW-verzekering te sluiten als zij dat nodig vinden. Ook wilde het ABP een regeling treffen voor die mensen die door ziekte niet geaccepteerd werden voor een eigen verzekering. In een uitzending van het programma Radar werd blootgelegd dat deze regelingen niet op orde zijn en dat benadeelden grote inkomensverliezen konden ervaren.
 
Om dit te voorkomen heeft het ABP de compensatieregeling voorlopig met 3 maanden verlengd. Bedoeling is dat er in die tijd een passende definitieve oplossing wordt gevonden. Indien dit niet het geval is overweegt het ABP een verdere verlenging.
 
Pensioenen zijn uiteraard belangrijk voor uw zekerheid om in de toekomst genoeg inkomen te houden om te kunnen leven op het gewenste niveau. Door steeds wijzigende regelgeving kan dit ingewikkeld zijn.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed na te gaan of u één of meer kleine pensioenen heeft en of het voor u verstandiger is om deze dit jaar af te kopen of om de waarde bij ingangsdatum van de wet over te dragen en toe te voegen aan uw huidige pensioenvoorziening.

 
 • Goed te bezien of u in de toekomst recht heeft op een ANW-pensioen, een ANW-compensatie en of uw inkomen hoog genoeg is om in de toekomst uw levensstandaard op peil te houden;

 
Uiteraard helpen wij u graag met deze ingewikkelde materie. Zo kunnen wij een berekening maken van uw benodigd toekomstig inkomen en een prognose van uw toekomstige verdiensten. Daarbij kunnen wij u adviseren als u in de toekomst aanvullend inkomen nodig heeft. Als u nu contact met ons opneemt maken wij direct een afspraak om te praten over later!
 
Gaat u in 2018 trouwen?
 
Wellicht heeft u tijdens de afgelopen feestdagen het aanzoek mogen doen of krijgen waar u zo lang op heeft gehoopt. Waren de feestdagen zo’n succes dat u nog in 2018 wilt trouwen? Houd dan rekening met de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht. Gemeenschap van goederen is niet langer de standaard!
 
Trouwen in gemeenschap van goederen was lang de norm. Als je bij de notaris geen huwelijkse voorwaarden hat vastgelegd dan trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle schulden en bezitten bij en tijdens het huwelijk samengevoegd worden. Per 1 januari 2018 is deze regeling veranderd. De ‘beperkte gemeenschap’ is nu de maatstaf. Dit geldt alleen voor nieuw te sluiten huwelijken en niet voor bestaande. Ook blijft het mogelijk om via huwelijkse voorwaarden eigen afspraken te maken.
 
Wat beperkte gemeenschap van goederen precies inhoudt is iets te gedetailleerd voor dit artikel. Kort gezegd komt het erop neer dat eigendommen die vóór het huwelijk van 1 partner waren, van die partner blijven. Ook ‘persoonlijke zaken’ zoals een erfenis of schenking vallen niet meer in de gemeenschap.
 
Voor uw inboedelverzekering betekent dit dat u niet alleen de gezamenlijke spullen moet verzekeren maar ook ieders eigen spullen. Bovendien moet u goed vastleggen welke eigendommen aan wie toebehoren om te voorkomen dat de verzekeraar bij schade aan de verkeerde uitbetaalt.
 
Ook het ‘delen’ van pensioenen of bijvoorbeeld het eigendom en/of de inkomsten van een eigen bedrijf is niet langer vanzelfsprekend. Hierdoor is het van belang om bij een huwelijk goed te inventariseren wat de gevolgen voor het inkomen van ‘de een’ zijn als ‘de ander’ wegvalt.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Voor het huwelijk goed na te gaan hoe de beperkte gemeenschap in uw geval uitpakt en of aanvullende (notariële) afspraken nodig zijn;

 
 • Uw inboedelverzekering en inkomensverzekeringen goed af te stemmen op het komende huwelijk en indien nodig aanvullende verzekeringen te sluiten.

Uiteraard helpen wij u graag met deze ingewikkelde materie en adviseren wij u graag over deze formele kant van het huwelijk. Als u nu een afspraak maakt nemen wij direct de gelegenheid om u persoonlijk een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen en u te feliciteren met het voorgenomen huwelijk! Daarnaast kunnen we dan direct uw verzekeringen bespreken.
Met wie deelt u de komende feestdagen het familiegevoel?
 
Vroeger was een familie heel stereotype een man met een vrouw en als het voorzien was een of meer kinderen. Tegenwoordig weten we beter. Door discussies over genderneutraliteit, het homohuwelijk en relaties tussen meer dan 2 partners kunnen er allerlei relaties ontstaan die net zo goed als partnerschap gelden.
 
Deze vrijheid is in veel verzekeringen die werkgevers voor hun werknemers sluiten nog niet doorgedrongen. Het ‘partnerbegrip’ is daar nog klassiek gedefinieerd. Bovendien is vaak geregeld dat een uitkering voor de partner alleen ontstaat wanneer de partner van de werknemer door de werkgever is aangemeld.
 
Op grond van deze verplichtingen zou u uw werkgever moeten informeren wie uw partner is. Ook zou u ontwikkelingen, zoals een scheiding of andere partner, moeten melden. De maatschappelijke discussie over privacy staat haaks op het doen van deze meldingen. Bovendien mag een werkgever vaak wettelijk niet naar dit soort zaken vragen of wellicht vindt u dat uw werkgever niets met uw privéaangelegenheden te maken heeft.
 
Door een goede omschrijving van het partnerbegrip op te nemen kan uw werkgever ervoor zorgen dat uw partner, ook zonder uw privégegevens met de afdeling HR te hoeven delen, is mee te verzekeren.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Bij uw werkgever op te vragen op welke verzekeringen een ‘partner’ is meeverzekerd, hoe een ‘partner’ gedefinieerd is en onder welke voorwaarden die ‘partner’ krijgt uitgekeerd;

 • Te bezien of de verzekeringsdekking ten behoeve van partners voldoen om uw partner van de juiste uitkering(en) te voorzien als daar recht op ontstaat en – indien blijkt dat dit niet zo is – in overleg te gaan met uw werkgever of zelf aanvullend te verzekeren.

Uiteraard helpen wij u graag met deze ingewikkelde materie en zorgen wij dat u ook na de feestdagen verzekerd bent van het juiste familiegevoel voor uw naasten. Als u nu een afspraak maakt bespreken wij de mogelijkheden graag en nemen wij direct de gelegenheid om u persoonlijk hele mooie feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen!

Geen samenlevingscontract: glad ijs in zicht


Wanneer u samenwoont zonder samenlevingscontract, kan dat een leven lang goed gaan. Zelfs wanneer één van de twee overlijdt, kunnen de zaken gladjes verlopen. U bent dan afhankelijk van omstandigheden, die alle mee moeten zitten. De praktijk is dat meestal niet alle omstandigheden meezitten.
 
Onaangename dwarsstraten

Er vallen veel onaangename dwarsstraten uit die praktijk te vissen, voorbeelden van omstandigheden die een goede relatie bederven. Zelfs voor een bloemlezing schiet de ruimte hier tekort. Wanneer deze omstandigheden ertoe leiden dat u uit elkaar gaat, kunnen er nog meer problemen ontstaan, wanneer een samenlevingscontract ontbreekt.


Raad en daad

De verstandhouding is immers al niet meer wat zij geweest is, wanneer u uit elkaar gaat. Extra problemen, over de verdeling van spullen, vertroebelen nog verder het beeld dat u van elkaar hebt. Een samenlevingscontract is geen voorbarige motie van wantrouwen, het is een overeenkomst waarin u zaken zakelijk regelt. Ons kantoor staat u graag met raad en daad terzijde bij het opstellen van een dergelijk contract.
 
 • Wanneer u uit elkaar gaat, kan het ontbreken van een samenlevingscontract voor extra problemen zorgen.
 • Een samenlevingscontract is geen voorbarige motie van wantrouwen, het is een overeenkomst waarin u zaken zakelijk regelt.  

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Hoe klimaatbestendig is uw verzekeringspakket?
Heeft u de beelden van de totaal verwoeste huizen na de orkanen in Amerika ook gezien? Mensen zijn radeloos en reddeloos verloren. Het veilige huis is letterlijk weggewaaid en het leed is niet te overzien. Gelukkig zitten wij in Nederland, verzuchten veel mensen dan. Toch bedriegt de schijn. Ook in Nederland komt namelijk meer extreem weer voor. Zo kennen we in Nederland aardbevingen, windhozen, hagelstormen en overstromingen.
 
Onderzoek van verzekeraars heeft uitgewezen dat schade door extreme weersomstandigheden de komende jaren en decennia in Nederland zal toenemen. Misschien een goed moment voor u om eens stil te staan bij uw klimaatbestendigheid. Deze keer geen milieuverantwoorde tips of duurzame tips maar de vraag of uw verzekering wel uitkeert bij schade als gevolg van extreem weer.
 
Een andere tendens is dat in het buitenland steeds vaker klimaatbestendig gebouwd moet worden. Ook hier geen spannende milieutips, maar voorschriften over welke kracht op de schaal van richter een huis moet kunnen doorstaan bij een aardbeving. Hoe hoog moet het water staan voordat de muren het begeven? Het is goed om bij nieuwbouw alvast op die manier naar klimaatbestendigheid te kijken. Dit geeft u een gerust gevoel en wij kunnen vaak korting bij verzekeraars bedingen.
Kortom, tijd om een gunstig klimaat voor uw verzekeringen te scheppen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie alvast in te spelen op te verwachten extremiteiten in het weer. In overleg met uw aannemer en architect zijn er genoeg voorzorgen mogelijk;

 • Uw verzekeringspakket te onderzoeken op de dekking bij schade die ontstaat door extreem weer. Zeker veel polissen die via internet gesloten worden bieden op dat punt beperkte dekking.

Staat uw gezicht op onweer als u aan verzekeringen denkt? Dan analyseren wij graag uw verzekeringen voor u als u contact met ons opneemt. Een mooie gelegenheid om direct eventuele andere vragen te bespreken. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak?
 
Begaat u(w personeel) in privé een misstap? Dan kan een beroepsverbod het gevolg zijn!
In januari van dit jaar heeft het Kifid een uitspraak gepubliceerd die illustreert hoe groot de zakelijke gevolgen van een persoonlijke misstap kunnen zijn. Voor veel financiële dienstverleners een moment om hun organisatie nog eens goed te bekijken.
 
In deze zaak heeft een verzekeringsadviseur een inkomensverzekering gesloten. Deze keert schade bij ontslag niet uit als dit ontslag binnen 3 maanden na afsluiten van de verzekering geschiedt. Helaas wordt de adviseur binnen die termijn inderdaad ontslagen. Hij realiseert zich deze driemaandstermijn onvoldoende en verzoekt om uitkering bij de verzekeraar. Als de verzekeraar weigert uit te keren stelt de adviseur met zijn werkgever een nieuwe beëindigingsovereenkomst op. In deze overeenkomst is de arbeidsovereenkomst exact 1 dag na verstrijken van de driemaandstermijn opgezegd. De adviseur verzoekt alsnog om uitkering…
 
De verzekeraar vertrouwt het zaakje niet en wordt uiteindelijk door de rechter in het gelijk gesteld. Na deze uitspraak deelt de verzekeraar aan de inmiddels ex-verzekerde mee dat deze voor vijf jaar zal worden aangemeld bij diverse frauderegisters. (Voor de liefhebber, het EVR en het daaraan gekoppelde frauderegister).
 
Aangezien deze registers door werkgevers in de verzekeringsindustrie ook worden geraadpleegd betekent dit voor de adviseur in de praktijk bijna een beroepsverbod. Volgens de adviseur wordt hij evenredig zwaar gestraft. Hij dient dan ook een klacht in bij het KIFID. Deze wijst de klacht af en geeft aan dat integriteit voor de branche van essentieel belang is. Daarnaast mag volgens het KIFID van een adviseur nog meer voorzichtigheid betracht worden dan van een reguliere consument.
 
De gevolgen voor een werkgever van misstappen door werknemers kunnen groot zijn. Wij adviseren dan ook:
 
 • Na te gaan of uw medewerkers geen problemen hebben die hun zakelijk functioneren kan schaden, bijvoorbeeld door een verklaring omtrent gedrag of antecedentenonderzoek bij indiensttreding;
 • Te zorgen voor passende maatregelen en verzekeringen om te voorkomen dat uw bedrijf de dupe wordt van misstappen van uw personeel.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om met u van gedachten te wisselen over deze en andere morele risico’s die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?
 
Begint u het nieuwe jaar met een feestje? Denk dan aan de brandveiligheid!
 
De feestdagen zijn nog maar net achter de rug, het werk is weer begonnen. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog wel zin heeft in een feestje. Wellicht professioneel, omdat u in de feest- en evenementenbranche werkzaam bent of anders misschien omdat u in 2018 van plan bent om een bedrijfsfeest, productpresentatie of ander evenement te organiseren. In die gevallen krijgt u te maken met vragen over brandveiligheid.
 
Tot 1 januari 2018 gold dat de brandveiligheidsvoorschriften voor feesten op ‘overige locaties’ niet centraal waren geregeld. Als er al regelgeving was, werd deze door de gemeente opgesteld en gehandhaafd. Per 1 januari is dit veranderd. Het ‘Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen’ zorgt dan voor uniforme regelgeving vanuit de rijksoverheid. Onder ‘overige plaatsen’ worden onder meer evenemententerreinen, festivallocaties en partytenten verstaan. In polissen vindt u vaak terug dat bij dekking moet worden voldaan aan de eisen van brandveiligheid. Daarnaast is brandveiligheid een basisvereiste voor een geslaagd feest.
 
Mocht u onverhoopt niet aan de regelgeving voldoen, dan kunnen er sancties worden opgelegd als dit geconstateerd wordt. Zo kan het evenement worden afgelast of stilgelegd. Ook kan de organisatie beboet worden. Veel erger is het wanneer er na schade (dus na brand) ontdekt wordt dat u niet aan de vereisten voldoet. Uw reputatie, de gevolgen en kosten zullen enorm zijn. Daarnaast zullen verzekeraars de schade niet willen vergoeden als blijkt dat de locatie niet voldeed aan wettelijke voorschriften.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Bij de organisatie van uw evenement(en) de nieuwe brandveiligheidseisen te bestuderen en te volgen;
 • Te zorgen voor een passende verzekering die de schade van brand vergoedt.

 
Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om u persoonlijk een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen. Daarnaast kunnen we direct de brandveiligheid en uw evenement(en) bespreken. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?
Zou u moeten of willen weten met wie uw werknemers de feestdagen vieren?

Veel bedrijven hebben verzekeringen gesloten voor hun werknemers, zoals bijvoorbeeld een ongevallendekking of een pensioenverzekering. Vaak is op dit soort verzekeringen ook de partner meeverzekerd. Vaak staat in verzekeringsovereenkomsten of uitvoeringsovereenkomsten dat de verzekering alleen de risico’s voor de partner dekt als die partner is aangemeld. Aan de andere kant spelen sociale discussies over privacy en de inrichting van het partnerschap.

In een recente gerechtelijke uitspraak speelde exact deze vraag. Een medewerker van een bedrijf overleed. De partner (volgens notarieel vastgelegde partnerovereenkomst) claimde bij de verzekeraar van de werkgever het partnerpensioen. De verzekeraar wees de uitkeringen af. Het belangrijkste argument was dat zij niet wist dat er een partner was. Als de rechter vond dat de verzekeraar toch het partnerpensioen moest betalen vond zij dat de werkgever dit zou moeten doen. In de overeenkomst tussen verzekeraar en werkgever stond namelijk dat de werkgever opgave moest doen van de partner van werknemer en dat had de werkgever nagelaten.

De rechter oordeelde dat het pensioen door verzekeraar betaald moest worden. Uit de uitspraak blijkt dat dit nauw samenhangt met de ruime definitie van het begrip ‘partner’ (en soepele omschrijving voor het aanmelden van een partnerschap) dat de verzekeraar in de voorwaarden had opgenomen. Ook oordeelde de rechter dat de werkgever actief moest informeren maar dat zij niet verplicht kon worden om de informatie bij haar medewerkers op te nemen. Om enerzijds uw verplichtingen jegens verzekeraars na te komen en anderzijds de privacy van uw medewerkers te respecteren is het belangrijk om de situatie helder in kaart te hebben.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Uw relevante polissen na te kijken op de wijze waarop partners van uw medewerkers zijn meeverzekerd en moeten worden aangemeld;
 • Zowel naar uw medewerkers als naar de verzekeraar uw communicatie en beleid op dit punt voor/uit te leggen en zo te voorkomen dat u onbedoeld privacy regels schendt of achteraf discussie met de verzekeraar krijgt.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om te zorgen dat uw medewerkers ook na de feestdagen een warm familiegevoel houden en u persoonlijk gezondheid, mooie dagen en een gezond 2018 toe te wensen. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?
Zijn de vervoerscondities nog voldoende om de aansprakelijkheid van transporteurs te regelen?
 
Onder het motto ‘zonder transport staat alles stil’ heeft de logistieke sector een belangrijke rol in de economie. Het vervoer van goederen is geregeld in de vervoerscondities. De aansprakelijkheid van de transporteur is ook in die condities geregeld. Veel verzekeraars sluiten daar weer bij aan en bieden alleen een dekking voor aansprakelijkheid als de transporteur aansprakelijk is op grond van die condities.
 
Doordat ook de logistieke wereld steeds complexer wordt is er hier een grijs gebied ontstaan. Dit noemt men de ‘nevenverplichtingen’ of ‘extra werkzaamheden’ van de transporteur. Deze extra werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het openen of sluiten van een hek of het aan- of uitzetten van machines om te lossen (denk aan silo’s in een bakkerij). Ook door de chauffeur foutief doorgegeven informatie (“de brandbare goederen staan in de tweede loods”, terwijl ze in loods 1 gelost zijn) kan tot aansprakelijkheid voor extra werkzaamheden leiden.
 
Deze extra werkzaamheden vallen niet onder de vervoerscondities en dus ook niet onder de bijbehorende aansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren u dan ook om goede afspraken met uw chauffeurs te maken over welke extra werkzaamheden zij wel of niet mogen uitvoeren. Ook adviseren wij om aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld de Fenex expeditievoorwaarden, overeen te komen. Tot slot bieden verzekeraars vanaf 1 januari 2018 een uitgebreide dekking aan waaronder ook deze extra werkzaamheden verzekerd zijn.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Goed te inventariseren welke extra werkzaamheden uw chauffeurs nu uitvoeren. Aan de hand van deze inventarisatie kunt u goede afspraken maken over extra werkzaamheden en wellicht extra voorwaarden bij uw klant bedingen;
 • Als wij mee mogen kijken met uw inventarisatie adviseren wij u graag over passende aanvullende verzekeringen.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om de extra werkzaamheden van uw chauffeurs te bespreken en te bezien of uw verzekeringen die extra werkzaamheden ook verzekeren. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?
 
Wilt u zich van talent verzekeren? Biedt dan verzekeringen als arbeidsvoorwaarde!
 
Nu de economie aantrekt is het weer moeilijk om goede medewerkers te krijgen en nog moeilijker om ze te houden. De tijd dat alleen salaris doorslaggevend was is al lang voorbij. Een goed pakket verzekeringen voor werknemers kan als werkgever een verschil maken.
 
Neem bijvoorbeeld een collectieve ziektekostenverzekering. Uw medewerkers ontvangen een interessante korting als u deze collectief aanbiedt. Ook zijn er vaak uitgebreidere dekkingen mogelijk. Daarnaast weet u dat uw werknemers verzekerd zijn en bieden sommige verzekeraars zelfs dekking voor preventieve zorg. Kortom, een blije werknemer en geruste werkgever.
 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. Vaak is een ongeluk van uw medewerker of zijn gezin de grootste zorg van uw medewerker. Een goede collectieve ongevallenverzekering zorgt ervoor dat uw medewerker (en indien gewenst zelfs zijn gezinsleden) financieel gecompenseerd worden na een ongeval.
 
Veel (met name jongere) medewerkers willen geen standaard pensioenregeling meer. Wel willen ze graag op hun eigen manier zorgen voor later. Door middel van diverse verzekeringen kunt u als werkgever uw medewerker een meer zekere toekomst geven.
 
Zo zijn er veel verzekeringen die u uw medewerkers kunt aanbieden. Prettige bijkomstigheid voor u is dat veel verzekeringen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Voor het einde van het jaar te overwegen om een nog aantrekkelijker werkgever te worden door collectieve verzekeringen aan uw werknemers aan te bieden;
 • Indien u al collectieve verzekeringen aanbiedt na te gaan of het aangeboden pakket nog het meest gunstigste is en door medewerkers gewaardeerd wordt.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om de mogelijkheden te bespreken en eventuele bestaande collectieve verzekeringen te evalueren. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.