Koning Assurantiën

montage

Nieuwste berichten in onze App


Geen samenlevingscontract: glad ijs in zicht


Wanneer u samenwoont zonder samenlevingscontract, kan dat een leven lang goed gaan. Zelfs wanneer één van de twee overlijdt, kunnen de zaken gladjes verlopen. U bent dan afhankelijk van omstandigheden, die alle mee moeten zitten. De praktijk is dat meestal niet alle omstandigheden meezitten.
 
Onaangename dwarsstraten

Er vallen veel onaangename dwarsstraten uit die praktijk te vissen, voorbeelden van omstandigheden die een goede relatie bederven. Zelfs voor een bloemlezing schiet de ruimte hier tekort. Wanneer deze omstandigheden ertoe leiden dat u uit elkaar gaat, kunnen er nog meer problemen ontstaan, wanneer een samenlevingscontract ontbreekt.


Raad en daad

De verstandhouding is immers al niet meer wat zij geweest is, wanneer u uit elkaar gaat. Extra problemen, over de verdeling van spullen, vertroebelen nog verder het beeld dat u van elkaar hebt. Een samenlevingscontract is geen voorbarige motie van wantrouwen, het is een overeenkomst waarin u zaken zakelijk regelt. Ons kantoor staat u graag met raad en daad terzijde bij het opstellen van een dergelijk contract.
 
 • Wanneer u uit elkaar gaat, kan het ontbreken van een samenlevingscontract voor extra problemen zorgen.
 • Een samenlevingscontract is geen voorbarige motie van wantrouwen, het is een overeenkomst waarin u zaken zakelijk regelt.  

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Hoe klimaatbestendig is uw verzekeringspakket?
Heeft u de beelden van de totaal verwoeste huizen na de orkanen in Amerika ook gezien? Mensen zijn radeloos en reddeloos verloren. Het veilige huis is letterlijk weggewaaid en het leed is niet te overzien. Gelukkig zitten wij in Nederland, verzuchten veel mensen dan. Toch bedriegt de schijn. Ook in Nederland komt namelijk meer extreem weer voor. Zo kennen we in Nederland aardbevingen, windhozen, hagelstormen en overstromingen.
 
Onderzoek van verzekeraars heeft uitgewezen dat schade door extreme weersomstandigheden de komende jaren en decennia in Nederland zal toenemen. Misschien een goed moment voor u om eens stil te staan bij uw klimaatbestendigheid. Deze keer geen milieuverantwoorde tips of duurzame tips maar de vraag of uw verzekering wel uitkeert bij schade als gevolg van extreem weer.
 
Een andere tendens is dat in het buitenland steeds vaker klimaatbestendig gebouwd moet worden. Ook hier geen spannende milieutips, maar voorschriften over welke kracht op de schaal van richter een huis moet kunnen doorstaan bij een aardbeving. Hoe hoog moet het water staan voordat de muren het begeven? Het is goed om bij nieuwbouw alvast op die manier naar klimaatbestendigheid te kijken. Dit geeft u een gerust gevoel en wij kunnen vaak korting bij verzekeraars bedingen.
Kortom, tijd om een gunstig klimaat voor uw verzekeringen te scheppen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie alvast in te spelen op te verwachten extremiteiten in het weer. In overleg met uw aannemer en architect zijn er genoeg voorzorgen mogelijk;

 • Uw verzekeringspakket te onderzoeken op de dekking bij schade die ontstaat door extreem weer. Zeker veel polissen die via internet gesloten worden bieden op dat punt beperkte dekking.

Staat uw gezicht op onweer als u aan verzekeringen denkt? Dan analyseren wij graag uw verzekeringen voor u als u contact met ons opneemt. Een mooie gelegenheid om direct eventuele andere vragen te bespreken. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak?
 
Heeft u een geschil met experts of verzekeraars? Te veel boosheid kan tot sancties leiden!
 
Bij schade kan de discussie met een verzekeraar of taxateur/expert die door verzekeraar is ingeschakeld soms oplaaien. Hoewel hoffelijkheid altijd lovenswaardig is kan te veel agressie soms verstrekkende gevolgen hebben.
 
Recent heeft toezichthouder KIFID hierover een uitspraak gedaan. In deze zaak rapporteerde een expert dat hij twijfelde aan het verhaal van een stel dat schade claimde. De heer des huizes dreigde per e-mail om “iemand langs te sturen” bij de verzekeraar omdat “zijn geduld op was” en mevrouw adviseerde de taxateur om lid te worden van IS en “een kogel door zijn kop” te laten schieten. Kortom, het was niet gezellig.
 
De verzekeraar heeft op dat moment een melding gedaan bij het Incidentenregister en het koppel voor twee jaar geregistreerd. Dit houdt kort gezegd in dat alle financiële instellingen die de namen van betrokkenen in het systeem controleren gedurende twee jaar na registratie een melding krijgen dat zij een risico vormen voor de betreffende instelling. Met zo’n melding is het nagenoeg onmogelijk om verzekeringszaken of bankzaken te doen. Het echtpaar diende een klacht in bij klachteninstituut KIFID aangezien deze meldingen normaal alleen gedaan worden in geval van fraude etc. Het KIFID stelt dat: “… dergelijke grove bedreigingen en communicatie als een bedreiging voor de belangen en de integriteit van (medewerkers van) een financiële instelling kunnen worden aangemerkt.” Daarmee is voldaan aan de art. 5.2.1 sub a en b van het Protocol achter het incidentenregister. Het KIFID acht de registratie terecht.
 
Uiteraard is discussie over schade nooit prettig, maar als emoties de overhand nemen kunnen de gevolgen dus verder reiken dan u vooraf zou kunnen denken. Zeker omdat ook op internet van alles gezegd wordt is het goed u te realiseren dat in geval van discussie over schade er zekere grenzen gesteld zijn.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Bij schade contact met ons op te nemen, ook als de betreffende verzekering niet via ons gesloten is. Wij bezien graag of wij u van dienst kunnen zijn;

 • Als u de schade toch zelf met verzekeraars wilt afhandelen hoffelijk en beleefd te blijven. Vermijdt bedreigingen en intimidatie om te voorkomen dat u zich straks helemaal niet of alleen tegen zeer zware condities kunt verzekeren of moeilijkheden krijgt bij aanvraag van een financiering of hypotheek.

Uiteraard adviseren wij u ook graag over andere verzekeringstechnische onderwerpen als u contact met ons opneemt.
Mensen die huisdieren hebben zien hun dieren vaak (bijna) als kinderen. Wanneer de dieren ziek worden is het vaak net of er een gezinslid ziek is. Als u een huisdier gaat aanschaffen zal het waarschijnlijk niet lang duren voordat in uw gezin hetzelfde speelt.
 
Soms worden huisdieren ziek. Een bezoekje aan de dierenarts brengt dan uitkomst. Vaak is de kwetsuur redelijk eenvoudig op te lossen, maar soms lopen de kosten hoog op. Niet in de laatste plaats omdat er in dierengeneeskunde steeds meer mogelijk is om de ziekte van uw dier te redden. Chronische kwalen, ernstige ziektes of geamputeerde ledenmaten waren vroeger vaak direct, hoe triest ook, een doodvonnis voor het dier. Tegenwoordig is tegen deze ernstige aandoeningen met operaties, behandelingen en protheses nog goed te vechten. De kosten van dergelijke behandelingen zijn hoog, soms wel tot duizenden euro’s. Daarom komen mensen steeds vaker in de knel. Omdat zij logischerwijze geen afstand willen doen van hun huisdier geven ze toestemming voor behandelingen die ze vaak niet of moeilijk kunnen betalen.
 
Een goede oplossing om de onverwachte kosten van een ziek huisdier op te vangen is een huisdierenverzekering. Twee belangrijke uitsluitingen zijn daarbij de uitsluiting bestaande aandoeningen en de uitsluiting erfelijke aandoeningen. Het is daarom belangrijk de huisdierenverzekering af te sluiten als het dier zo jong mogelijk is (hoe jonger, hoe minder kans op bestaande aandoeningen) en het huisdier voor aankoop te laten onderzoeken door een dierenarts. Wij adviseren u dan ook:
 
 • Voor aankoop van het dier: het dier te laten onderzoeken door een dierenarts. Laat deze schriftelijk bevestigen of er erfelijke en/of bestaande aandoeningen zijn en zo ja, welke dit zijn.;
 • Sluit een huisdierenverzekering als het dier zo jong mogelijk is. Dat voorkomt veel discussie over bestaande aandoeningen, zeker in combinatie met de bevindingen van de dierenarts.

Uiteraard adviseren wij u ook graag over passende mogelijkheden als u contact met ons opneemt:
Toen we in 2012 midden in de financiële crisis zaten introduceerde de toenmalig minister van financiën de herfinancieringsregeling voor restschuld die overbleef na de verkoop van een huis. Met deze regeling voorkwam men dat de woningmarkt ‘op slot’ zou gaan. Huizenbezitters konden hun huis met restschuld verkopen en de restschuld meefinancieren bij de aankoop van een nieuwe woning. De rente over de financiering van en kosten voor de restschuld mag maximaal 15 jaar afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. De regeling werd toegekend voor een periode van 5 jaar, waarna een evaluatie plaats zou vinden.
 
Inmiddels heeft ons demissionair kabinet de regeling geëvalueerd. Ook heeft men gekeken naar de ontwikkeling van de woningmarkt op dit moment. U heeft ongetwijfeld kunnen lezen dat deze zich snel herstelt. Met name in de grote steden gaan de huizen, net als voor de crisis, weer als warme broodjes over tafel. De regering heeft dan ook besloten de regeling NIET te verlengen. Dit houdt concreet in dat, wanneer bij verkoop na 1 januari 2018, de rente en kosten voor financiering van een eventuele restschuld niet meer van de belasting mogen worden afgetrokken.
 
Volgens eerste schattingen zijn er nog ongeveer 340.000 huizen die per 1 januari 2018 onder water zullen staan. Als uw huis naar verwachting tot die groep behoort moet u, om de financiering van de restschuld aftrekbaar te houden, uw huidige woning verkocht hebben en de nieuwe woning (+ restschuld) gefinancierd hebben vóór 1 januari 2018. U heeft dus concreet nog een klein half jaar om te beslissen of het rendabel is uw huis te verkopen en een nieuw huis te kopen voor de financiering van de restwaarde, te beslissen of u dit ook kunt en wilt, het nieuwe huis te vinden, uw oude huis te verkopen en de transacties af te ronden. De tijd dringt dus.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Direct te inventariseren of uw huis naar verwachting na 1 januari 2018 nog onder water staat;
 • Direct te beslissen of het rendabel en gewenst is om vóór 1 januari 2018 een nieuw huis te kopen en – indien dit zo is – een actieplan te maken.

Uiteraard adviseren wij u ook graag het doorrekenen van de opties en de consequenties van uw keuzes als u contact met ons opneemt.
Zijn de vervoerscondities nog voldoende om de aansprakelijkheid van transporteurs te regelen?
 
Onder het motto ‘zonder transport staat alles stil’ heeft de logistieke sector een belangrijke rol in de economie. Het vervoer van goederen is geregeld in de vervoerscondities. De aansprakelijkheid van de transporteur is ook in die condities geregeld. Veel verzekeraars sluiten daar weer bij aan en bieden alleen een dekking voor aansprakelijkheid als de transporteur aansprakelijk is op grond van die condities.
 
Doordat ook de logistieke wereld steeds complexer wordt is er hier een grijs gebied ontstaan. Dit noemt men de ‘nevenverplichtingen’ of ‘extra werkzaamheden’ van de transporteur. Deze extra werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het openen of sluiten van een hek of het aan- of uitzetten van machines om te lossen (denk aan silo’s in een bakkerij). Ook door de chauffeur foutief doorgegeven informatie (“de brandbare goederen staan in de tweede loods”, terwijl ze in loods 1 gelost zijn) kan tot aansprakelijkheid voor extra werkzaamheden leiden.
 
Deze extra werkzaamheden vallen niet onder de vervoerscondities en dus ook niet onder de bijbehorende aansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren u dan ook om goede afspraken met uw chauffeurs te maken over welke extra werkzaamheden zij wel of niet mogen uitvoeren. Ook adviseren wij om aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld de Fenex expeditievoorwaarden, overeen te komen. Tot slot bieden verzekeraars vanaf 1 januari 2018 een uitgebreide dekking aan waaronder ook deze extra werkzaamheden verzekerd zijn.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Goed te inventariseren welke extra werkzaamheden uw chauffeurs nu uitvoeren. Aan de hand van deze inventarisatie kunt u goede afspraken maken over extra werkzaamheden en wellicht extra voorwaarden bij uw klant bedingen;
 • Als wij mee mogen kijken met uw inventarisatie adviseren wij u graag over passende aanvullende verzekeringen.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om de extra werkzaamheden van uw chauffeurs te bespreken en te bezien of uw verzekeringen die extra werkzaamheden ook verzekeren. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?
 
Wilt u zich van talent verzekeren? Biedt dan verzekeringen als arbeidsvoorwaarde!
 
Nu de economie aantrekt is het weer moeilijk om goede medewerkers te krijgen en nog moeilijker om ze te houden. De tijd dat alleen salaris doorslaggevend was is al lang voorbij. Een goed pakket verzekeringen voor werknemers kan als werkgever een verschil maken.
 
Neem bijvoorbeeld een collectieve ziektekostenverzekering. Uw medewerkers ontvangen een interessante korting als u deze collectief aanbiedt. Ook zijn er vaak uitgebreidere dekkingen mogelijk. Daarnaast weet u dat uw werknemers verzekerd zijn en bieden sommige verzekeraars zelfs dekking voor preventieve zorg. Kortom, een blije werknemer en geruste werkgever.
 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben. Vaak is een ongeluk van uw medewerker of zijn gezin de grootste zorg van uw medewerker. Een goede collectieve ongevallenverzekering zorgt ervoor dat uw medewerker (en indien gewenst zelfs zijn gezinsleden) financieel gecompenseerd worden na een ongeval.
 
Veel (met name jongere) medewerkers willen geen standaard pensioenregeling meer. Wel willen ze graag op hun eigen manier zorgen voor later. Door middel van diverse verzekeringen kunt u als werkgever uw medewerker een meer zekere toekomst geven.
 
Zo zijn er veel verzekeringen die u uw medewerkers kunt aanbieden. Prettige bijkomstigheid voor u is dat veel verzekeringen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Voor het einde van het jaar te overwegen om een nog aantrekkelijker werkgever te worden door collectieve verzekeringen aan uw werknemers aan te bieden;
 • Indien u al collectieve verzekeringen aanbiedt na te gaan of het aangeboden pakket nog het meest gunstigste is en door medewerkers gewaardeerd wordt.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om de mogelijkheden te bespreken en eventuele bestaande collectieve verzekeringen te evalueren. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?
 
Heeft u schade? Let dan goed op wie het woord doet!
 
Als u schade lijdt moet u de verzekeraar (via ons) zo spoedig, volledig en juist mogelijk informeren. Als er een normale schademeldingsprocedure wordt gevolgd, dan komt de melding zo snel mogelijk bij ons op het juiste bureau terecht en kunnen we samen met u de verzekeraars volledig, open en juist informeren.
 
Soms komt het voor dat andere mensen binnen uw bedrijf uitspraken doen over schades. Stelt u zich voor dat de verzekeraar op basis van die uitspraken vindt dat er niet volledig, spoedig of juist geïnformeerd is. In hoeverre is uw bedrijf dan gebonden aan die uitspraken?
 
Recent heeft de rechter uitgesproken dat wanneer een bedrijf een aparte rechtspersoon is (dus een BV of NV) en dat de verklaringen van medewerkers kunnen worden gebruikt om te bepalen of aan juistheid etc. voldaan is. In dit geval was een bedrijf eigenaar van een boot die afgebrand was. De experts hadden zich bij de directie van het bedrijf gemeld en die had hen naar de schipper verwezen. De schipper had vervolgens een onjuiste verklaring afgegeven. Hierdoor weigerde de verzekeraar uit te keren.
 
Het bedrijf was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Het voornaamste argument was dat niet de schipper de verzekering had afgesloten maar het bedrijf. Daarmee was het bedrijf verzekeringnemer geworden. Uitkering zou volgens de polis alleen geweigerd mogen worden als verzekeringnemer onjuiste informatie aan verzekeraars zou hebben gegeven. Aangezien de schipper geen verzekeringnemer was vond het bedrijf de weigering tot uitkering onterecht. De rechter oordeelde anders. De schipper moest worden gezien als vertegenwoordiger van verzekeringnemer.
 
Het is dus erg belangrijk om erop toe te zien dat de juiste mensen bij schade juist verklaren aangezien er anders problemen rond de uitkering kunnen ontstaan.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Bij schade direct contact met ons op te nemen zodat wij u kunnen adviseren en begeleiden om de gegevens over de schade zo snel, juist en volledig mogelijk bij verzekeraars aan te leveren;
 • Intern duidelijk beleid te maken wie er in geval van schade met partijen (ons, klanten, experts, media etc.) mogen communiceren en hoe bepaald wordt wat er gecommuniceerd wordt. Ook is het van belang dat er gecontroleerd wordt dat iedereen ook het juiste verhaal vertelt als er gecommuniceerd wordt.

Uiteraard beoordelen wij graag uw communicatieprocedure of adviseren wij u nader. Heeft u nog geen overzicht van communicatie of heeft u andere vragen? Dan adviseren wij u graag vrijblijvend als u contact met ons opneemt.
Vaak gaan alle leveringen volgens plan, maar soms gaat er iets mis. Op dat moment kan het zo zijn dat u gedwongen wordt (door autoriteiten) of u zich gedwongen voelt om producten retour te nemen.
 
De huidige eierencrisis als gevolg van de fipronilbesmetting is een voorbeeld van hoe ingrijpend zo’n retouractie kan zijn. Als er zaken misgaan zullen de klanten zich eerst melden bij de winkel waar zij de zaken gekocht hebben. Die winkels melden zich vervolgens bij hun leveranciers en die gaan weer terug naar hun leverancier. Deze keten herhaalt zich totdat men bij de producent of importeur van goederen van buiten de EU uitkomt. Deze wordt vaak aansprakelijk gesteld voor de schade die alle voorgaande partijen hebben geleden als gevolg van de recall.
 
Zo dreigen de supermarkten de eierboeren aansprakelijk te stellen voor hun kosten. Zo’n aansprakelijkstelling kan grote financiële gevolgen hebben. Naast terugbetaling van de koopprijs eist men vaak ook compensatie voor de kosten van bij voorbeeld logistiek, transport, manuren,  media, inkomstenderving en reputatieschade. De eiercrisis is een extreem voorbeeld, maar het aantal recalls stijgt jaarlijks.
 
Om de schade te beperken is het belangrijk proactief te reageren wanneer u constateert dat producten teruggeroepen moeten worden. Een eerste vereiste is dat u inzichtelijk heeft aan wie u uw producten geleverd heeft, zodat u hen direct kan informeren. Mocht het toch misgaan, dan kan een goede recall-verzekering veel schade voorkomen. Dit niet alleen door de uitkering, maar ook omdat zij u met raad en daad terzijde staan. Wij adviseren u dan ook:
 
 • Ervoor te zorgen dat uw producten traceerbaar zijn en bij mogelijke problemen proactief te handelen.;
 • Een goede recall-verzekering af te sluiten die ervoor zorgt dat u ondersteuning krijgt en uw kosten vergoed worden als u onverhoopt tot recall moet overgaan.

Uiteraard beoordelen wij graag uw huidige recall-verzekering. Heeft u nog geen recall-verzekering of heeft u andere vragen? Dan adviseren wij u graag vrijblijvend als u contact met ons opneemt:
Voor veel bouwwerken wordt een zogenaamde Constructie All Risks verzekering (CAR-verzekering) gesloten. Deze verzekering dekt als primaire verzekering de belangen van bij de bouw betrokken partijen. Vaak nemen verzekeraars de bestekbepalingen als uitgangspunt voor dekking. Daarnaast wordt in de bouw vaak volgens standaardvoorwaarden gecontracteerd (zoals RVOI, DNR2005 of DNR2011).
Eerder deze maand werd in twee uitspraken duidelijkheid gegeven wat er gebeurt als a. de verzekeringsplicht in het bestek niet wordt gevolgd of b. er verschil bestaat tussen het bestek en feitelijke contractuele afspraken.
 
In het eerste geval was aan de orde dat het bestek bepaalde dat, wanneer er een schade hersteld moest worden, ook het honorarium van de architect moest worden meeverzekerd. Na schade krijgt de architect van de opdrachtgever (van het werk) de opdracht de herstelwerkzaamheden te begeleiden. Als hij zijn factuur indient bij de opdrachtgever blijkt dat de verzekeraar dit honorarium niet heeft meeverzekerd. Desondanks heeft degene die de polis moest controleren (nota bene de architect) de polis goedgekeurd. Aangezien de opdrachtgever niet tijdig actie heeft genomen tegen de architect, terwijl dit volgens de van toepassing zijnde DNR2005 wel moest, is de opdrachtgever aansprakelijk.
 
Bij dezelfde schade hebben de hoofdaannemer en onderaannemer een onderhoudscontract gesloten. Tijdens dit onderhoud ontstaat voor een miljoen schade. Nadat in eerste instantie de gebouwenverzekeraar was aangesproken zoekt deze na afwikkeling van de schade regres bij de CAR-verzekering. In het bestek was echter geen onderhoudstermijn opgenomen. Volgens de rechter hoeft de CAR-verzekeraar dan ook niet te betalen aangezien deze aansloot bij het bestek. De feitelijke overeenkomst doet daar niet aan af.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed te beoordelen of uw verzekeringen aansluiten op de voorwaarden uit de verzekeringsparagraaf van het bestek;
 • Vooraf goed te beoordelen hoe de aansprakelijkheden op het project verdeeld zijn en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Uiteraard beoordelen wij graag uw verzekeringen en van toepassing zijnde bestek paragraaf als u contact met ons opneemt.

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.