Koning Assurantiën

Nieuwste berichten in onze App

 
Heeft u al eens nagedacht over een cyberverzekering? Het kan!
 
Met de recente nieuwsberichten over de enorme hacks in Facebook en de diefstal van miljoenen wachtwoorden is digitale veiligheid en cybercrime weer in het middelpunt van de belangstelling.
 
Waar een cybercrime verzekering vooralsnog gezien werd als een oplossing voor grote bedrijven hebben verzekeraars nu ook producten ontwikkeld om u als particulier te verzekeren tegen de schade van cybercriminaliteit.
 
Experts stellen dat het inmiddels niet meer de vraag is óf, maar wanneer iemand getroffen wordt door cybercriminaliteit. Toch zijn veel mensen zich vaak niet bewust van de schade die kan ontstaan als zij zelf slachtoffer worden van bijvoorbeeld ransomware, phishing of cyberafpersing.
 
Stelt u zich voor dat u per ongeluk een mail met ‘foute’ bijlage opent. U krijgt ineens de melding dat uw harde schijf vergrendeld is en alleen tegen betaling te gebruiken is. Of stel dat u een urgent verzoek krijgt van de bank om via de link uw veiligheidsinstellingen te updaten. U volgt de link en logt in. Het blijkt dat criminelen uw gegevens hebben ‘gephist’ en de bankrekening leeg halen. Vervolgens weigert de bank u schadeloos te stellen omdat u in strijd met de voorwaarden uw inloggegevens aan derden hebt verstrekt…
 
In dit soort gevallen betaalt u niet alleen het financiële verlies maar moet u ook kosten maken om veiligheidsmaatregelen te nemen of technische stappen te nemen. Wellicht moet er zelfs met criminelen onderhandeld worden. U kunt niet voorzichtig genoeg zijn, maar u kunt zich als extra zekerheid ook verzekeren tegen dergelijke verliezen en kosten.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Goed na te gaan of u en uw gezinsleden veilig internetten en kritisch te beoordelen of gevraagde gegevens nodig zijn en door de juiste partij gevraagd worden;
 • Te overwegen om een passende verzekering te sluiten die u niet alleen beschermt tegen het directe verlies, maar ook tegen kosten van technische maatregelen en/of specialisten die met cybercriminelen kunnen onderhandelen.

We helpen u graag als u op dit gebied advies wilt! Neemt u contact met ons op? Dan kunnen we wellicht ook uw andere verzekeringen bespreken.
 
Leent u uw auto weleens uit? Let dan goed op!
 
Recent heeft het Kifid uitspraak gedaan in een zaak van een autobezitter die zijn auto uit had geleend. De autobezitter had degene die zijn auto had geleend aansprakelijk gesteld voor de schade aan zijn auto als gevolg van het ongeluk dat de bruiklener had gemaakt. Ook eiste de autobezitter de verhoogde premie van de WA-verzekering terug.
 
In deze zaak had de autobezitter een auto, die conform de wettelijke verplichting WA-verzekerd was, uitgeleend aan een bekende. Deze bekende maakte een aanrijding. De aanrijding, die de schuld was van deze bekende, zorgde voor schade aan de auto van een derde en de auto van de autobezitter.
 
De schade aan de auto van de derde werd betaald door de WA-verzekeraar van de autobezitter. Aangezien de autobezitter hierdoor terugging in no-claim korting moest hij veel meer premie betalen. Ook was de auto van de autobezitter beschadigd. Voor deze twee laatste posten stelde de autobezitter de bekende die de auto had geleend aansprakelijk. Dit leidde klaarblijkelijk tot een juridisch geschil dat recent voor de rechtbank Limburg werd uitgevochten.
In het vonnis (ref: ECLI:NL:RBLIM:2018:1521) heeft de rechter de bruiklener aansprakelijk gehouden voor de schade aan de auto, maar niet voor de verhoging van de premie voor autobezitter.
 
Los van een waarschijnlijk verloren relatie tussen partijen is er dus ook financiële schade ontstaan uit deze bruikleenovereenkomst.
 
Ook in eerdere zaken is gezien dat bezitters verantwoordelijk worden gehouden voor de acties die de bruiklener in of met de auto uitvoert. Zo draait de autobezitter op voor de kosten van inbeslagname als blijkt dat de bruiklener in de auto drugs gebruikt heeft of nog openstaande schulden heeft.
 
Ook is het bij een ‘auto van de zaak’ vaak volgens de reglementen verboden om een leaseauto in privé uit te lenen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed na te gaan of u uw auto op verzoek wel wilt uitlenen en wat daarvan eventuele gevolgen zijn;

 
 • Als u besluit de auto uit te lenen goed na te gaan of de auto op juiste wijze verzekerd is en of een rechtsbijstandverzekering raadzaam is om eventuele gevolgen juridisch de baas te kunnen.

 
Uiteraard staan wij voor u klaar als u op dit gebied advies wilt! Uiteraard kunnen we ook uw andere verzekeringen bespreken.
 
Bouwt u pensioen op bij het ABP of heeft u veel ‘kleine’ pensioenen? Let dan goed op!
Nu de feestdagen weer langzaam achter de horizon verdwijnen als we terugkijken blijkt dat de invoering van een tweetal regelingen is uitgesteld. Door de late communicatie en onduidelijkheden is besloten de beoogde veranderingen in de mogelijkheden voor waardeoverdracht van een klein pensioen (voor 2018 begrensd tot € 474,11) uit te stellen. De nieuwe ingangsdatum wordt nader bepaald op april of juli 2018, dit vooruitlopend op invoering van de nieuwe ‘Wet Waardeoverdracht klein pensioen” per 1 januari 2019.
 
Daarnaast heeft het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, afschaffing voor de compensatie van afschaffing van het ANW-pensioen uitgesteld.
 
In het verleden kregen nabestaanden en wezen ook een pensioenuitkering als degene die pensioen opbouwt kwam te overlijden. Deze regeling heeft het ABP in 2017 afgeschaft. Vanwege de ingrijpende gevolgen is er een compensatieregeling om mensen de tijd te geven zelf een ANW-verzekering te sluiten als zij dat nodig vinden. Ook wilde het ABP een regeling treffen voor die mensen die door ziekte niet geaccepteerd werden voor een eigen verzekering. In een uitzending van het programma Radar werd blootgelegd dat deze regelingen niet op orde zijn en dat benadeelden grote inkomensverliezen konden ervaren.
 
Om dit te voorkomen heeft het ABP de compensatieregeling voorlopig met 3 maanden verlengd. Bedoeling is dat er in die tijd een passende definitieve oplossing wordt gevonden. Indien dit niet het geval is overweegt het ABP een verdere verlenging.
 
Pensioenen zijn uiteraard belangrijk voor uw zekerheid om in de toekomst genoeg inkomen te houden om te kunnen leven op het gewenste niveau. Door steeds wijzigende regelgeving kan dit ingewikkeld zijn.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed na te gaan of u één of meer kleine pensioenen heeft en of het voor u verstandiger is om deze dit jaar af te kopen of om de waarde bij ingangsdatum van de wet over te dragen en toe te voegen aan uw huidige pensioenvoorziening.

 
 • Goed te bezien of u in de toekomst recht heeft op een ANW-pensioen, een ANW-compensatie en of uw inkomen hoog genoeg is om in de toekomst uw levensstandaard op peil te houden;

 
Uiteraard helpen wij u graag met deze ingewikkelde materie. Zo kunnen wij een berekening maken van uw benodigd toekomstig inkomen en een prognose van uw toekomstige verdiensten. Daarbij kunnen wij u adviseren als u in de toekomst aanvullend inkomen nodig heeft. Als u nu contact met ons opneemt maken wij direct een afspraak om te praten over later!
 
Gaat u in 2018 trouwen?
 
Wellicht heeft u tijdens de afgelopen feestdagen het aanzoek mogen doen of krijgen waar u zo lang op heeft gehoopt. Waren de feestdagen zo’n succes dat u nog in 2018 wilt trouwen? Houd dan rekening met de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht. Gemeenschap van goederen is niet langer de standaard!
 
Trouwen in gemeenschap van goederen was lang de norm. Als je bij de notaris geen huwelijkse voorwaarden hat vastgelegd dan trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle schulden en bezitten bij en tijdens het huwelijk samengevoegd worden. Per 1 januari 2018 is deze regeling veranderd. De ‘beperkte gemeenschap’ is nu de maatstaf. Dit geldt alleen voor nieuw te sluiten huwelijken en niet voor bestaande. Ook blijft het mogelijk om via huwelijkse voorwaarden eigen afspraken te maken.
 
Wat beperkte gemeenschap van goederen precies inhoudt is iets te gedetailleerd voor dit artikel. Kort gezegd komt het erop neer dat eigendommen die vóór het huwelijk van 1 partner waren, van die partner blijven. Ook ‘persoonlijke zaken’ zoals een erfenis of schenking vallen niet meer in de gemeenschap.
 
Voor uw inboedelverzekering betekent dit dat u niet alleen de gezamenlijke spullen moet verzekeren maar ook ieders eigen spullen. Bovendien moet u goed vastleggen welke eigendommen aan wie toebehoren om te voorkomen dat de verzekeraar bij schade aan de verkeerde uitbetaalt.
 
Ook het ‘delen’ van pensioenen of bijvoorbeeld het eigendom en/of de inkomsten van een eigen bedrijf is niet langer vanzelfsprekend. Hierdoor is het van belang om bij een huwelijk goed te inventariseren wat de gevolgen voor het inkomen van ‘de een’ zijn als ‘de ander’ wegvalt.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Voor het huwelijk goed na te gaan hoe de beperkte gemeenschap in uw geval uitpakt en of aanvullende (notariële) afspraken nodig zijn;

 
 • Uw inboedelverzekering en inkomensverzekeringen goed af te stemmen op het komende huwelijk en indien nodig aanvullende verzekeringen te sluiten.

Uiteraard helpen wij u graag met deze ingewikkelde materie en adviseren wij u graag over deze formele kant van het huwelijk. Als u nu een afspraak maakt nemen wij direct de gelegenheid om u persoonlijk een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen en u te feliciteren met het voorgenomen huwelijk! Daarnaast kunnen we dan direct uw verzekeringen bespreken.
Met wie deelt u de komende feestdagen het familiegevoel?
 
Vroeger was een familie heel stereotype een man met een vrouw en als het voorzien was een of meer kinderen. Tegenwoordig weten we beter. Door discussies over genderneutraliteit, het homohuwelijk en relaties tussen meer dan 2 partners kunnen er allerlei relaties ontstaan die net zo goed als partnerschap gelden.
 
Deze vrijheid is in veel verzekeringen die werkgevers voor hun werknemers sluiten nog niet doorgedrongen. Het ‘partnerbegrip’ is daar nog klassiek gedefinieerd. Bovendien is vaak geregeld dat een uitkering voor de partner alleen ontstaat wanneer de partner van de werknemer door de werkgever is aangemeld.
 
Op grond van deze verplichtingen zou u uw werkgever moeten informeren wie uw partner is. Ook zou u ontwikkelingen, zoals een scheiding of andere partner, moeten melden. De maatschappelijke discussie over privacy staat haaks op het doen van deze meldingen. Bovendien mag een werkgever vaak wettelijk niet naar dit soort zaken vragen of wellicht vindt u dat uw werkgever niets met uw privéaangelegenheden te maken heeft.
 
Door een goede omschrijving van het partnerbegrip op te nemen kan uw werkgever ervoor zorgen dat uw partner, ook zonder uw privégegevens met de afdeling HR te hoeven delen, is mee te verzekeren.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Bij uw werkgever op te vragen op welke verzekeringen een ‘partner’ is meeverzekerd, hoe een ‘partner’ gedefinieerd is en onder welke voorwaarden die ‘partner’ krijgt uitgekeerd;

 • Te bezien of de verzekeringsdekking ten behoeve van partners voldoen om uw partner van de juiste uitkering(en) te voorzien als daar recht op ontstaat en – indien blijkt dat dit niet zo is – in overleg te gaan met uw werkgever of zelf aanvullend te verzekeren.

Uiteraard helpen wij u graag met deze ingewikkelde materie en zorgen wij dat u ook na de feestdagen verzekerd bent van het juiste familiegevoel voor uw naasten. Als u nu een afspraak maakt bespreken wij de mogelijkheden graag en nemen wij direct de gelegenheid om u persoonlijk hele mooie feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen!
 
Hoe brandbestendig is uw bedrijfsvoering?
Recent werd bekend dat ongeveer de helft van de bedrijven na een grote brand binnen 2 jaar failliet gaat. Dit gebeurt zelfs wanneer het bedrijf afdoende verzekerd is en de verzekeraar tijdig betaalt. Om te voorkomen dat uw onderneming bij een onverhoopte brand hetzelfde lot wacht is het verstandig nu alvast na te denken over de gevolgen van brand voor uw bedrijfsvoering.
We hebben het uitdrukkelijk niet over de schade aan uw gebouwen en andere eigendommen, maar aan onvoorziene factoren. We benoemen er drie die voor menig bedrijf een eye-opener of nekkenbreker bleken.
 
Het verbod op herbouw
Stelt u zich eens voor, uw fabriek stond vroeger vrij van bebouwing, maar door het gebrek aan woningen is alles volgebouwd. U hoort al langer dat de gemeente uw fabriek eigenlijk liever ziet vertrekken. Wat heeft het voor gevolgen als u na een brand niet meer op dezelfde locatie mag herbouwen?
 
De aansprakelijkheid voor milieuschade
Bij de brand is er schade ontstaan aan het milieu, maar ook aan gebouwen in de omgeving en de oogst van de omliggende tuinders is voor dit jaar verloren doordat rondvliegende asdeeltjes moeten worden opgeruimd. De diverse benadeelden stellen uw bedrijf aansprakelijk. Hoe gaat u deze kosten dekken?
 
Verloren klanten
Stel dat u een datacenter exploiteert waar de internetsites van veel klanten worden gehost. Door brand is het datacenter verwoest. De sites van de klanten zijn down geweest en zij stellen u aansprakelijk voor de kosten. Daarnaast hebben zij zo snel als zij konden de sites elders weer online gebracht. Hoe krijgt u deze klanten terug?
 
Al deze vormen van gevolgschade leiden tot veel problemen. Goed risicomanagement en de juiste verzekeringen kunnen dit voorkomen. Wij adviseren dan ook:
 • Na te gaan welke impact een brand op uw bedrijfsvoering kan hebben en hiervoor een risicomanagement protocol op te stellen;
 • Na te gaan of uw verzekeringen afdoende dekking bieden om de financiële gevolgen van de geconstateerde vormen van mogelijke gevolgschade te dekken.

Wellicht is deze materie een goed moment om bij te praten. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.
 
#metoo op uw werkvloer? Dat kan leiden tot uw aansprakelijkheid!
 
#Metoo is inmiddels een verzamelnaam geworden voor allerlei vormen van seksueel getinte misstanden. Wie de schandalen een beetje heeft gevolgd kan zien dat dit gedrag vaak werk-gerelateerd is.
 
Acteurs die onder druk werden gezet door regisseurs, maar ook studenten die door docenten werden gedwongen tot allerlei onwenselijke en strafbare zaken.
 
Dat de dader in dit soort gevallen schuld treft en vervolgd wordt is bekend. Dat ook de werkgever (in ieder geval in Nederland) verantwoordelijk kan worden gehouden is minder bekend.
 
Toch is dit waar. Als werkgever heeft u een vergaande zorgplicht om uw werknemers een veilige werkplek te garanderen. Zo wordt u als werkgever geacht de werkplek en werkzaamheden zodanig in te richten dat de kans op onveilige werkomstandigheden zo klein mogelijk is. Als voorbeeld moet u denken aan een verbod op ‘Playboy-kalenders’, seksueel intimiderende grappen of het aanspreken van ‘knuffelgrage’ medewerkers. Daarnaast moet de werkgever ook de ruimte bieden aan medewerkers om eventuele negatieve ervaringen te bespreken.
 
Steeds vaker zien we dat slachtoffers niet alleen de betrokken werknemer aansprakelijk stellen, maar ook de werkgever. Het verwijt is dan vaak gericht op het niet zorgen voor een veilige werkomgeving.
 
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en rechtsbijstandsverzekering kunnen in zo’n geval een uitkomst zijn om de kosten voor juridische verdediging of een eventuele schadevergoeding te dragen.
 
De gevolgen voor een werkgever van misstappen door werknemers kunnen dus ook op dit gebied groot zijn. Wij adviseren dan ook:
 
 • Na te gaan of de werkomgeving(en) in uw bedrijf voor iedere medewerker veilig is;
 • Na te gaan of uw aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen afdoende dekking bieden in geval van een claim naar aanleiding van seksuele intimidatie van uw medewerker(s).

Uiteraard gaan we graag met u in gesprek om deze en andere morele risico’s die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden te bespreken. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.
 
Begaat u(w personeel) in privé een misstap? Dan kan een beroepsverbod het gevolg zijn!
In januari van dit jaar heeft het Kifid een uitspraak gepubliceerd die illustreert hoe groot de zakelijke gevolgen van een persoonlijke misstap kunnen zijn. Voor veel financiële dienstverleners een moment om hun organisatie nog eens goed te bekijken.
 
In deze zaak heeft een verzekeringsadviseur een inkomensverzekering gesloten. Deze keert schade bij ontslag niet uit als dit ontslag binnen 3 maanden na afsluiten van de verzekering geschiedt. Helaas wordt de adviseur binnen die termijn inderdaad ontslagen. Hij realiseert zich deze driemaandstermijn onvoldoende en verzoekt om uitkering bij de verzekeraar. Als de verzekeraar weigert uit te keren stelt de adviseur met zijn werkgever een nieuwe beëindigingsovereenkomst op. In deze overeenkomst is de arbeidsovereenkomst exact 1 dag na verstrijken van de driemaandstermijn opgezegd. De adviseur verzoekt alsnog om uitkering…
 
De verzekeraar vertrouwt het zaakje niet en wordt uiteindelijk door de rechter in het gelijk gesteld. Na deze uitspraak deelt de verzekeraar aan de inmiddels ex-verzekerde mee dat deze voor vijf jaar zal worden aangemeld bij diverse frauderegisters. (Voor de liefhebber, het EVR en het daaraan gekoppelde frauderegister).
 
Aangezien deze registers door werkgevers in de verzekeringsindustrie ook worden geraadpleegd betekent dit voor de adviseur in de praktijk bijna een beroepsverbod. Volgens de adviseur wordt hij evenredig zwaar gestraft. Hij dient dan ook een klacht in bij het KIFID. Deze wijst de klacht af en geeft aan dat integriteit voor de branche van essentieel belang is. Daarnaast mag volgens het KIFID van een adviseur nog meer voorzichtigheid betracht worden dan van een reguliere consument.
 
De gevolgen voor een werkgever van misstappen door werknemers kunnen groot zijn. Wij adviseren dan ook:
 
 • Na te gaan of uw medewerkers geen problemen hebben die hun zakelijk functioneren kan schaden, bijvoorbeeld door een verklaring omtrent gedrag of antecedentenonderzoek bij indiensttreding;
 • Te zorgen voor passende maatregelen en verzekeringen om te voorkomen dat uw bedrijf de dupe wordt van misstappen van uw personeel.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om met u van gedachten te wisselen over deze en andere morele risico’s die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?
 
Begint u het nieuwe jaar met een feestje? Denk dan aan de brandveiligheid!
 
De feestdagen zijn nog maar net achter de rug, het werk is weer begonnen. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog wel zin heeft in een feestje. Wellicht professioneel, omdat u in de feest- en evenementenbranche werkzaam bent of anders misschien omdat u in 2018 van plan bent om een bedrijfsfeest, productpresentatie of ander evenement te organiseren. In die gevallen krijgt u te maken met vragen over brandveiligheid.
 
Tot 1 januari 2018 gold dat de brandveiligheidsvoorschriften voor feesten op ‘overige locaties’ niet centraal waren geregeld. Als er al regelgeving was, werd deze door de gemeente opgesteld en gehandhaafd. Per 1 januari is dit veranderd. Het ‘Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen’ zorgt dan voor uniforme regelgeving vanuit de rijksoverheid. Onder ‘overige plaatsen’ worden onder meer evenemententerreinen, festivallocaties en partytenten verstaan. In polissen vindt u vaak terug dat bij dekking moet worden voldaan aan de eisen van brandveiligheid. Daarnaast is brandveiligheid een basisvereiste voor een geslaagd feest.
 
Mocht u onverhoopt niet aan de regelgeving voldoen, dan kunnen er sancties worden opgelegd als dit geconstateerd wordt. Zo kan het evenement worden afgelast of stilgelegd. Ook kan de organisatie beboet worden. Veel erger is het wanneer er na schade (dus na brand) ontdekt wordt dat u niet aan de vereisten voldoet. Uw reputatie, de gevolgen en kosten zullen enorm zijn. Daarnaast zullen verzekeraars de schade niet willen vergoeden als blijkt dat de locatie niet voldeed aan wettelijke voorschriften.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Bij de organisatie van uw evenement(en) de nieuwe brandveiligheidseisen te bestuderen en te volgen;
 • Te zorgen voor een passende verzekering die de schade van brand vergoedt.

 
Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om u persoonlijk een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen. Daarnaast kunnen we direct de brandveiligheid en uw evenement(en) bespreken. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?
Zou u moeten of willen weten met wie uw werknemers de feestdagen vieren?

Veel bedrijven hebben verzekeringen gesloten voor hun werknemers, zoals bijvoorbeeld een ongevallendekking of een pensioenverzekering. Vaak is op dit soort verzekeringen ook de partner meeverzekerd. Vaak staat in verzekeringsovereenkomsten of uitvoeringsovereenkomsten dat de verzekering alleen de risico’s voor de partner dekt als die partner is aangemeld. Aan de andere kant spelen sociale discussies over privacy en de inrichting van het partnerschap.

In een recente gerechtelijke uitspraak speelde exact deze vraag. Een medewerker van een bedrijf overleed. De partner (volgens notarieel vastgelegde partnerovereenkomst) claimde bij de verzekeraar van de werkgever het partnerpensioen. De verzekeraar wees de uitkeringen af. Het belangrijkste argument was dat zij niet wist dat er een partner was. Als de rechter vond dat de verzekeraar toch het partnerpensioen moest betalen vond zij dat de werkgever dit zou moeten doen. In de overeenkomst tussen verzekeraar en werkgever stond namelijk dat de werkgever opgave moest doen van de partner van werknemer en dat had de werkgever nagelaten.

De rechter oordeelde dat het pensioen door verzekeraar betaald moest worden. Uit de uitspraak blijkt dat dit nauw samenhangt met de ruime definitie van het begrip ‘partner’ (en soepele omschrijving voor het aanmelden van een partnerschap) dat de verzekeraar in de voorwaarden had opgenomen. Ook oordeelde de rechter dat de werkgever actief moest informeren maar dat zij niet verplicht kon worden om de informatie bij haar medewerkers op te nemen. Om enerzijds uw verplichtingen jegens verzekeraars na te komen en anderzijds de privacy van uw medewerkers te respecteren is het belangrijk om de situatie helder in kaart te hebben.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Uw relevante polissen na te kijken op de wijze waarop partners van uw medewerkers zijn meeverzekerd en moeten worden aangemeld;
 • Zowel naar uw medewerkers als naar de verzekeraar uw communicatie en beleid op dit punt voor/uit te leggen en zo te voorkomen dat u onbedoeld privacy regels schendt of achteraf discussie met de verzekeraar krijgt.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om te zorgen dat uw medewerkers ook na de feestdagen een warm familiegevoel houden en u persoonlijk gezondheid, mooie dagen en een gezond 2018 toe te wensen. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.